Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК»
21.07.2021

Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК»

Інформаційне повідомлення про конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК»

АТ «ТАСКОМБАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС» (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС».

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банківської Групи «ТАС» доступна на веб-сайті БГ «ТАС».

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
1.1. Аудит консолідованої фінансової звітності банківської групи "ТАС" (далі – БГ «ТАС»), відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до МСФЗ за рік (далі – Консолідована Фінансова Звітність) включаючи консолідований звіт про управління БГ "ТАС", відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (в т.ч. вимог «Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254, а також вимог МСА), з урахуванням вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
1.2. Термін випуску звітності до «22» травня 2022 року.
До складу Банківської Групи «ТАС» входять (станом на дату опублікування інформаційного повідомлення):
1.Акціонерне Товариство “ТАСКОМБАНК” (відповідальна особа);
2.Акціонерне Товариство “УНІВЕРСАЛ БАНК”;
3.Приватне Акціонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ІНДУСТРІАЛЬНА”;
4.Акціонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ТАС” (приватне);
5.Акціонерне Товариство “СТРАХОВА ГРУПА “ТАС” (приватне);
6.Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ”;
7.Товариство з обмеженою відповідальністю “АССІСТАС КОНСАЛТІНГ”;
8.Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”;
9.Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАС ЛІНК”;
10.Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ”;
11.Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ”;
12.Товариство з обмеженою відповідальністю “УЛФ-ФІНАНС”;
13.Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ”;
14.Товариство з обмеженою відповідальністю “ТІ-ІНВЕСТ”;
15.Приватне Акціонерне Товариство «УНІВЕРСАЛ ТМ»;
16.Акціонерне Товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АСГАРД».

2. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. Строк дії конкурсних пропозицій повинен бути не менше ніж 90 днів з дати їх подання.

3. Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

4. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які:
1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
3) у суб’єктів аудиторської діяльності за попередній річний звітний період сума винагороди, отримана від кожного підприємства, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
4) не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банківській Групі «ТАС».

5. Основними критеріями, визначені Банком для відбору аудиторської фірми є:
5.1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом про аудит.
5.2. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
5.3. Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банківських груп, банків та в галузі.
5.4. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
5.5. Наявність діючого Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
5.6. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю.
5.7. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності.
5.8. Сума винагороди, отримана аудиторською фірмою за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг аудиторської фірми.
5.9. Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України.
5.10. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Банку.
5.11. Відсутність обмежень щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону про аудит.
5.12. Вартість аудиторських послуг.
5.13. Якість інформації, яка надається.

6. Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:
6.1. Цінову пропозицію (вартості надання послуг, зазначених в Завданні з обов’язкового аудиту фінансової звітності); умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), розрахунок вартості послуг, графік проведення аудиту; інформацію щодо строку, протягом якого конкурсна пропозиція вважається дійсною.
6.2. Відомості щодо структури власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.
6.3. Інформація про команду аудиторів, які залучаються до виконання завдання з аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи: загальна кількість співробітників, докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, кваліфікації та досвіду (надати копії передбачених законодавством України підтверджуючих документів, сертифікатів).
6.4. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
6.5. Документи, що підтверджують відсутність (або наявність) в аудиторській фірмі, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
6.6. Копія Статуту в останній (діючій) редакції або інший установчий документ;
6.7. Копія рішення засновників про створення юридичної особи, в разі здійснення діяльності на підставі модельного статуту;
6.8. Копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо є його платником);
6.9. Копія Свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо є його платником);
6.10. Витяг з ЄДРПОУ, оформлений відповідного до вимог чинного законодавства;
6.11. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту консолідованої звітності Банківської Групи;
6.12. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо);
6.13. Заповнені форми Банку (Додаток 2 та Додаток 3 до цього Порядку), підтверджуючі документи до них, включаючи розрахунки, копії свідоцтв, сертифікатів (дипломів) тощо.

7. Графік проведення Конкурсу
7.1. Термін подачі конкурсних пропозицій до 18:00 13.08.2021 включно на електронні адреси: [email protected] та в копії [email protected].
7.2. Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну, подані не в повному обсязі або з порушенням умов Конкурсу.
7.3. Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою та розміщене на веб-сайті Банку.

Контактна особа: Керівник напрямку супроводження зовнішніх перевірок Яцишин Оксана Михайлівна (044) 290-85-25.

Заздалегідь вдячні за Вашу зацікавленість щодо участі у Конкурсі.

Порядок проведення конкурсу

Додаток 2

Додаток 3

0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні