Кредит на навчання

Кредит на навчання

Кредит на навчання
До 150 000 грн.

До 150 000 грн.

Мінімальний пакет документів

Мінімальний пакет документів

Швидке прийняття рішення

Швидке прийняття рішення

Без застави та поручителів

Без застави та поручителів

Умови
Калькулятор
Актуальні питання
Документи
Умови продукту
Умови послуги
Строк кредиту —
від 6 міс. до 60 міс.
Сума кредиту —
від 1 000 грн до 150 000 грн.
Процентна ставка за кредитом —
0,01% річних у гривні (фіксована)
Щомісячна комісія —
2,5% нараховується на суму кредиту за договором
Одноразова комісія —
2,5% нараховується на початкову суму наданого кредиту
Страхування життя —
відсутнє
Реальна річна процентна ставка —
від 55,72% до 106,05% річних

Необхідні документи

 • Паспорт громадянина України та ІПН
 • Контракт на навчання
 • Документ про доходи (для кредитів вище 100 000 грн)

Згідно ст.15 п.1 ЗУ «Про споживче кредитування» споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладання договору кредитування відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним грошових коштів.»

У разі відмови від договору про споживчий кредит, споживач повертає банку грошові кошти, одержаніза цим договором та сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про споживче кредитування" або договором про споживчий кредит.

Для відмови від договору про споживчий кредитспоживач має звернутися до будь-якого відділення АТ «ТАСКОМБАНК» та подати відповідну заяву про відмову в письмовому вигляді.

Попередження та можливі наслідки для користувача продуктом «Зручна готівка Максимум»:

 • Попередження 1: Позичальник зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України
 • Можливі наслідки за невиконання цього Попередження:
 • 1. За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором, Банк має право нарахувати та стягнути, а Позичальник сплачує на вимогу Банку 300,00 грн за кожен факт прострочення.1
  При цьому, штраф/пеня щодо невиконання інших умов договору відсутня.
 • 1 У випадках, передбачених Законом України «Про споживче кредитування» та/або іншими нормами законодавства України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені).
 • 2. Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:
  - Банк має право, у визначених кредитним договором випадках, вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
  - Банк має право здійснювати договірне списання з поточного рахунку/рахунків, що відкриті на момент укладання Заяви – договору, або які будуть відкриті в Банку в майбутньому, на користь Банку будь-яких грошових коштів, які становлять заборгованість Позичальника за Заявою – договором, зі сплати відсотків, комісій, штрафів;
  - Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій/Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  - Банк має право здійснити відступлення права вимоги за Заявою - Договором будь-якій третій особі у відповідності з чинним законодавством України без додаткового погодження умов такого відступлення (без згоди). Про здійснення таких дій Банк повідомляє у письмовій формі відповідно до умов Договору про комплексне банківське обслуговування.
 • Попередження 2: Банк не вимагає від Позичальника, або спорідненої чи пов'язаної з ним особи, придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
 • Попередження 3: Банк не має права вносити зміни до укладених з позичальниками договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Попередження 4: Позичальник має можливість відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
 • Попередження 5: Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору (далі-Договір) відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із дотриманням наступних вимог.
  У разі відмови від Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.
 • Попередження 6: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Попередження 7: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах Банку перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією Закону України «Про споживче кредитування» та/або іншого законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням .
 • Попередження 8: У Позичальника є можливість достроково погасити споживчий кредит без застосування штрафних санкцій.
 • Попередження 9: Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Кредит на навчання
0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні