Кредит на покупку автомобіля | ТАСКОМБАНК

На придбання авто

На придбання авто
Зручні програми автокредитування

Зручні програми автокредитування

Відсутність обмежень щодо марки та пробігу авто

Відсутність обмежень щодо марки та пробігу авто

Мінімальний пакет документів

Мінімальний пакет документів

Умови кредитування
Калькулятор
Документи
Переваги продукту
 • Великі суми –
  до 1 000 000 грн

 • Доступні процентні ставки

 • Комфортні терміни
  погашення до – 7 років

 • Мінімальний пакет документів

Умови програми кредитування:
Авто Драйв
Автолайт
 • Можливість включення платежу за договором КАСКО в тіло кредиту
 • Можливість оформлення автомобілю на третю особу
Авто Драйв на купівлю нових та б/в авто

Строк кредиту - 12 міс. - 84 міс.

Сума кредиту – – 50 000 грн - 1 000 000 грн

Авансовий внесок - від 30% вартості авто

Процентна ставка за кредитом - 8,88% річних у гривні (фіксована)

Щомісячна комісія — — 0,8% (від початкової суми кредиту)

Реальна річна ставка на купівлю нового авто — — від 50,3% до 149,2%
Реальна річна ставка на купівлю вживаного авто — — від 42,6 % до 104,0 %

Спосіб погашення – Ануїтет/Класика

Страхування КАСКО

Згідно ст. 15 ЗУ «Про споживче кредитування» право на відмову від кредитного договору не застосовується у зв’язку з нотаріальним посвідченням договору застави, який укладається для забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором
Згідно ст. 23 Закону України «Про споживче кредитування» Банк повідомляє наступну інформацію про вимоги щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості:

- відступлення права вимоги за кредитним договором здійснюється відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування»;

- взаємодія з Позичальником та Банком, новим кредитором, колекторською компанією та іншими особами, за кредитним договором, при врегулюванні простроченої заборгованості Позичальника відбувається у будь-якій спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та, з урахуванням умов, визначених відповідним розділом кредитного договору щодо ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ та/або ВРЕГУЛЮВАНЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою «Кредит на купівлю /під заставу автомобіля»

 • Попередження 1: клієнт зобов’язаний повернути суму кредиту, комісії та відсотки за його користування відповідно до умов кредитного договору та вимог законодавства України
 • Можливі наслідки1 за невиконання цього Попередження:
  1 У період дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його припинення/скасування та в інших випадках, передбачених законодавством України, Клієнт звільняється від обов’язку сплати Банку неустойки (штрафу, пені).
  1) За несвоєчасну сплату заборгованості по кредиту, процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених кредитним договором Банк має право нарахувати та стягнути, а Клієнт сплачує на вимогу Банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату невиконання зобов’язання по сплаті кредиту, процентів по кредиту, комісій та інших платежів і нараховується щоденно.
  При цьому, пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту, процентів та комісій за цим Договором не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 % (п’ятнадцять відсотків) суми простроченого платежу.
 • 2) За невиконання інших умов кредитного договору, Банк має право нарахувати та стягнути, а клієнт зобов’язаний сплатити такі штрафні санкції:
  - штраф 5% від суми кредиту за надання Позичальником завідомо недостовірної інформації, яка стосується умов Кредитного договору та/або процесу його виконання;
  – штраф 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації відносно зміни паспортних даних, місця роботи, контактних номерів телефонів, зміни у складі сім’ї, а також, інформації, що стосується судових справ, стороною яких є Позичальник;
  – штраф 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником інформації та документів щодо зміни його фінансового та майнового стану;
  - штраф 5% від суми кредиту за ненадання Позичальником для огляду транспортного засобу, що є Предметом застави;
  -30 % (5%) річних* - процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо кінцевого терміну повернення кредиту;
  -30% (5%) річних* - процентна ставка, яка застосовується при невиконанні п. 11 Кредитного договору "Страхування".
 • 3) Інші заходи, що застосовуються Банком за невиконання умов кредитного договору:
  - Банк має право банку у визначених кредитним договором випадках вимагати дострокового погашення зобов’язань за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням виконання зобов'язань;
  - Банк має право на передачу інформації до бюро кредитних історій / Кредитного реєстру НБУ та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому;
  - Банк має право звернути стягнення на передане в заставу рухоме майно відповідно чинного законодавства України;
  - Банк має право у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в заставу рухомого майна, для погашення вимоги за кредитним договором, звернути стягнення на особисте майно клієнта для погашення кредиту.
 • Попередження 2: Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку у відповідності із застереженням у договорі застави, укладеному між клієнтом та Банком
 • Попередження 3: застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за кредитним договором, закінчення строку дії договору застави або реалізації предмета застави.
 • Попередження 4: Банк не вимагає від клієнта або спорідненої чи пов'язаної з ним особи придбання будь-яких інших послуг від Банку як обов'язкову умову надання автокредиту (крім надання пакета банківських послуг)
 • Попередження 5: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом
 • Попередження 6: У клієнта є можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів Банку, що надаються засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви на адресу електронної пошти Банку [email protected] або скориставшись опцією «Зворотній зв`язок» на сайті Банку, або до відділення Банку, або подання звернення до Контакт-центру Банку за телефоном 0 800 503 580, 044 393 25 90.
 • Попередження 7: Клієнт має право протягом 14 календарних днів з дня укладення кредитного договору (далі-Договір) відмовитися від нього без пояснення причин, у тому числі у разі отримання грошових коштів із дотриманням наступних вимог.
  У разі відмови від Договору повідомити Банк про намір відмовитися від Договору в письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14-денного строку з дня укладення Договору. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором.2
  2 Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 • Попередження 8: Договір про споживчий кредит може бути розірваний на вимогу або за ініціативою однієї з Сторін в порядку визначеному договором про споживчий кредит та/або законодавством. Клієнт має право ініціювати розірвання Договору в порядку, передбаченому Договором, шляхом подання до Банку відповідної заяви.
 • Попередження 9: Банк має право доручити врегулювання простроченої заборгованості колекторським компаніям, що діють в інтересах Банку перелік яких визначено у файлі «Відомості про колекторські компанії, з якими співпрацює АТ «ТАСКОМБАНК», розміщеному на сторінці. Клієнт має право звернутись до Національного банку України у разі порушення колекторською компанією Закону України «Про споживче кредитування» та/або іншого законодавства у сфері споживчого кредитування, у тому числі порушення вимог щодо взаємодії із Позичальником при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), також на звернення до суду з позовом про відшкодування шкоди, завданої Позичальнику в процесі врегулювання простроченої заборгованості останнього. Колекторська компанія несе відповідальність відповідно статті 182 Кримінального кодексу України. Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) за посиланням .
  * Процентна ставка, яка застосовується за порушення умов кредитного договору в залежності від обраної програми кредитування.
0 800 503 580Дзвінки в межах України безкоштовні